Российско-монгольский литературный конкурс для молодых переводчиков

Deadline 
среда, 1 февраля, 2017 (Весь день)
Организатор 
Дом национальных литератур
Союз писателей Монголии
Союз переводчиков Монголии

Конкурс проводится для расширения и укрепления творческих связей между монгольскими и русскими писателями, поиска молодых, творчески одарённых людей и подготовки их для профессиональной деятельности как литературных переводчиков.

Желающие участвовать в конкурсе до 1 февраля 2018 года подают заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места проживания, степени знания русского языка, публикаций переводов (если есть), телефона и электронной почты. Также подающие заявку представляют самостоятельно выполненный перевод рассказа монгольского писателя.  

Победители конкурса будут рекомендованы для поступления в семинар художественного перевода Литературного института имени А.М. Горького в 2018 году.

Организаторы: Дом национальных литератур при Литературном институте имени А.М. Горького (Москва);  Союз писателей Монголии; Союз переводчиков Монголии.

***

Рассказы монгольских писателей для перевода:

Гүн Г.АЮУРЗАНА. СОЛГОЙ ГАРЫН НОКТЮРН

Гүн Г.АЮУРЗАНА.  ЛАМ ЭЦЭГ

***

Работы направляются только по электронной почте.

1) заявка на участие (без заявки работы не принимаются, наличие заявки означает согласие с условиями конкурса); в заявке указываются фамилия, имя и отчество автора произведения, дата рождения, адрес проживания (почтовый адрес), краткая автобиография и список публикаций (если есть); например: Готовын_заявка);

2) конкурсная работа (название файла по форме: фамилия участника_ _перевод; например: Готовын_перевод).

После отправки материалов необходимо получить ответное сообщение с подтверждением получения.

Работы оформляются в редакторе Microsoft Office Word, формат doc, гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14, кавычки «ёлочкой». Страницы работы следует пронумеровать. На титульном листе необходимо указать: фамилию, имя, отчество конкурсанта.

***

Все материалы для участия в конкурсе направляются обязательно по двум электронным адресам:  konkurs@litinstitut.ru и mongol.translators@gmail.com

 


Орос-монголын хамтарсан утга зохиолын орчуулгын уралдаант шалгаруулалтын журам

Зохион байгуулагчид: А.М.Горькийн нэрэмжит Утга зохиолын дээд сургуулийн дэргэдэх Үндэстнүүдийн утга зохиолын ордон (Москва); “Монголын Орчуулагчдын Эвлэл”, “Монголын Зохиолчдын Эвлэл”.

Уралдаант шалгаруулалтын зорилго: Монгол, Оросын зохиолчдын хооронд уран бүтээлийн харилцаа холбоог өргөжүүлэн бэхжүүлэх, авъяаслаг залуу уран бүтээлчдийг тодруулах, цаашид тэднийг уран зохиолын орчуулагчийн мэргэжлээр бэлтгэхэд оршино.

Уралдаант шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид 2018.02.01-ний өдрийг хүртэл өөрийн овог нэр, төрсөн он, сар, өдөр, оршин суугаа хаяг, орос хэлний мэдлэгийн түвшин, хэвлэгдсэн орчуулгын бүтээлийн хуулбар (хэрэв байгаа бол), холбоо барих утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг зэргийг тодорхой бичсэн хүсэлтийг илгээнэ. Түүнчлэн хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын Соёлын гавъяат зүтгэлтэн, зохиолч, яруу найрагч Г.Аюурзаны “Лам эцэг”, “Солгой гарын ноктюрн” хэмээх хоёр бэсрэг өгүүллэгийг бие даан орчуулж уралдаанд ирүүлнэ.

            Уралдаанд шалгарагсдыг А.М.Горькийн нэрэмжит Утга зохиолын дээд сургуульд уран зохиолын орчуулагч, утга зохиолын ажилтан мэргэжлээр элсэн суралцах болзлыг хангасанд тооцно.

Уралдаант шалгаруулалтад оролцох бүтээлийг зөвхөн цахим шуудангаар илгээнэ:

 1. Оролцогчийн хүсэлт (хүсэлт үгүй бүтээлийг хүлээж авахгүй, хүсэлт илгээсэн тохиолдолд энэхүү уралдаант шалгаруулалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно); Тухайн хүсэлтэд оролцогчийн овог, нэр, төрсөн он, сар, иргэншил, боловсрол, оршин сууж буй хаяг, (шуудангийн хаяг), холбогдох утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг тодорхой бичнэ; энэхүү хүсэлтэд тухайн бүтээлийн орчуулагчийн овог, нэр, төрсөн он сар, оршин суугаа хаяг (шуудангийн хаяг), товч намтар, орчуулсан бүтээлийн жагсаалт (хэрэв байгаа бол)-ыг хавсаргана;
 1. Дорж _Хүсэлт
 2. Уралдаант шалгаруулалтад ирүүлэх бүтээл (файлын нэрийг дараах загвараар илгээнэ: Оролцогчийн нэр_тухайн түүвэр зохиолын эхний бүтээлийн нэр – эхний хоёр үг; жишээ нь: Дорж_орчуулга).

Уралдаант шалгаруулалтад бүтээлээ илгээсний дараа танд хүлээж авсан хариуг мэдэгдэх болно. Тухайн орчуулсан бүтээлээ /MS-Word, Times New Roman формат, 14 хэмжээгээр/, бүтээлийн хуудсыг дугаарлах шаардлагатай, нүүр хуудсан дээр уралдаант шалгаруулалтад оролцогчийн овог, нэрийг бичсэн байна.

Энэхүү уралдаант шалгаруулалтад оролцох бүх мэдээллийг Монголын Орчуулагчдын Эвлэлийн mongoltranslators@gmail.com хаягаар илгээнэ.

 

 


Утга Зохиолын Дээд Сургууль үүсгэн байгуулагдсаны 85 жилийн ой,
тус сургуулийг 
үндэслэгч А.М.Горькийн мэндэлсний 150 жилийн ойд

 

                   “Оюутан-2018” Утга зохиолын уралдаант шалгаруулалтын журам

ОХУ-ын Москва хотын А.М.Горькийн нэрэмжит Утга зохиолын дээд сургууль, түүний дэргэдэх Үндэстнүүдийн утга зохиолын ордны зүгээс тус сургуульд суралцахыг хүсэж буй утга зохиолын авъяастай, 2018 онд дунд сургууль төгсөх сурагчид болон 30 хүртэлх насны залуусын дунд уран зохиолын уралтдаант шалгаруулалт зарлаж байна. (Хаяг: Россия, Москва, Тверской бульвар, 25; метро “Пушкинская”, “Чеховская”, “Горьковская”/ “Тверская”/).

Уралдаант шалгаруулалтад оролцогсод нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

 • ргэлжилсэн үгийн зохиол (өгүүллэгүүд, богино хэмжээний тууж), нийт хэмжээ 60-80 мянган тэмдэгт (зай авсантайгаа); хэрэв уг зохиол нь орос хэл дээр бичигдээгүй бол зохиолын эх болон орчуулгыг хавсаргана (хадмал орчуулга байж болно);
 • Яруу найргийн бүтээл нь 500-700 мөр байна; хэрэв тухайн шүлгүүд нь орос хэл дээр бичигдээгүй бол эх зохиолыг хадмал орчуулгын хамт хавсаргана;
 • үжгийн зохиол нь 45-80 мянган тэмдэгт байна (зай авсантайгаа); хэрэв уг жүжиг нь орос хэл дээр бичигдээгүй бол эх зохиол болон орчуулгыг хавсаргана;
 • Орос болон Зөвлөлтийн зохиолч, яруу найрагчдын уран бүтээл, утга зохиолын асуудлын талаар бичсэн шүүмж судлалын  бүтээлүүд; орос хэл дээр бичигдээгүй бол эх зохиолыг хадмал орчуулгын хамт хавсаргана, нийт хэмжээ 50-60 мянган тэмдэгт байна; (зай авсантайгаа).

Бүтээлийн эх бэлтгэлд тавигдах шаардлага:

Уралдаант ирүүлсэн хүсэлт болон бусад бичиг баримт нь  тусдаа гурван файлаас бүрдэнэ:

 1. Оролцогчийн нэр _ Хүсэлт
 2. Оролцогчийн нэр _ Намтар
 3. Оролцогчийн нэр _ Зохиолын нэр(тухайн түүвэр дэх эхний зохиолын гарчгийн эхний хоёр үсэг). Жишээ нь: 1. Дорж_ хүсэлт, 2. Дорж_ намтар; 3. Дорж_Эх орон.

***

 1. Оролцогчийн хүсэлт (хүсэлт үгүй бүтээлийг хүлээж авахгүй, хүсэлт илгээсэн тохиолдолд энэхүү уралдаант шалгаруулалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрснийг нотлох болно); Тухайн хүсэлтэд оролцогчийн овог, нэр, төрсөн он, сар, иргэншил, боловсрол, оршин сууж буй хаяг, (шуудангийн хаяг), холбогдох утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг тодорхой бичсэн байх;
 2. Товч намтар, бүтээлийн жагсаалт (хэрэв байгаа бол);
 3. Уралдаант шалгаруулалтад илгээж буй бүтээлүүд.

***

          Уралдаанд оролцогчдын бүтээлийг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2018.01.20-ны өдрөөр тасалбар болно.

          Дээрх бүтээлүүдийг konkurs@litinstitut.ru болон mongol.translators@gmail.com   цахим шуудангийн хаяг руу: Оюутан-2018 гэсэн нэр өгч давхар илгээнэ үү.

          Энэхүү уралдаант шалгаруулалтад бүтээл нь шалгарагсдыг Утга зохиолын дээд сургуульд элсэн суралцахад  дэмжлэг үзүүлэх болно.