Очный факультет: Списки групп на госэкзамен

Списки студентов на государственный экзамен «История русской литературы» (5 курс о/ф).


20 мая 2019 года 21 мая 2019 года 22 мая 2019 года 23 мая 2019 года 24 мая 2019 года
1.       Алимпиева А.П. 1.    Бобылева А.А. 1.       Архипенко А.А. 1.   Алексеев А.В. 1.     Бондарева В.А.
2.       Варзиева Г.А. 2.    Брыкова Д.В. 2.       Багирова К.Г. 2.   Гасанов Р.У. 2.     Бровин П.М.
3.       Галкина М.В. 3.    Бубнов Р.С. 3.       Белова Е.М. 3.     Горшкова М.Д. 3.     Казарян Л.К.
4.       Гареева Г.Р. 4.    Джеджея В.З. 4.       Березина А.Н. 4.   Гришина К.Д. 4.     Киченко Е.Н.
5.       Гельфанд Я.А. 5.    Дурова С.Н. 5.       Дорошенко А.А. 5.   Дубовенко С.Д. 5.     Королев А.А.
6.       Грабовский С.А. 6.    Иванова В.С. 6.       Дудина А.С. 6.     Колоскова П.В. 6.     Королева М.С.
7.       Гранкова Е.Ю. 7.    Изюмова А.В. 7.       Ирха А.Ю. 7.     Лебедев А.В. 7.     Марголина С.С.
8.       Гребенник С.И. 8.    Калинин А.А. 8.       Итюжова А.А. 8.     Логунова П.В. 8.     Нестерова З.А.
9.       Кайгородова В.С. 9.    Карпова А.В. 9.       Кальжанова М.И. 9.   Лубнина П.А. 9.     Никитин М.А.
10.    Карпенко А.К. 10. Катичев В.Б. 10.    Кобец А.В. 10.  Овская Т.Ю. 10.  Новаковская П.Г.
11.    Клинова М.Ю. 11. Ковалев М.А. 11.    Кузьмина М.С. 11.Очередко А.А. 11.  Пилипович А.С.
12.    Комиссарова А.С. 12. Кремёнова Е.Д. 12.    Леонова В.И. 12.  Ушмаева А.С. 12.  Показанникова Е.О.
13.    Кочеткова Е.А. 13. Кушнир К.В. 13.    Мыскин Р.Ю. 13.Халилулина А.Г. 13.  Стороженко Т.И.
14.    Кузнецов Д.А. 14. Муляева В.В. 14.    Наумкина П.М. 14.Цымаркина В.В. 14.  Стрельцова С.Р.
15.    Малец В.В. 15. Улагашева А.Э. 15.    Показанников Н.К. 15.Щеглова Д.А. 15.  Уточкина С.А.
16.    Михайлюк И.Д. 16. Хашир К.О. 16.    Храмова М.В. 16.Юдин Н.А. 16.  Царева А.В.
17.    Орлова В.В.